28/11/2013

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ. Σ. Ν.Π.Δ.Δ. "Βραυρώνιος"


      ΑΡ.ΠΡΩΤ: 962
                                ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 28/11/2013

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ                        
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ  <<ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ>>


                    Προς: Τα μέλη του Δ.Σ.

1.    Ορφανίδη Στέφανο
2.    Αλλαγιάννη Κων/νο
3.    Μπαγλατζή Σπυρίδωνα
4.    Λαϊνά Αριστοτέλη
5.    Δρίτσα Μπίλιω
6.    Χασιώτη – Νάσου Αικατερίνη
7.    Τεμπονέρα – Φουράκη Αγγελική
8.    Θεοδωρόπουλο Πέτρο
9.    Σπυράκο Ιωάννη
10.  Μαμούρη Αντωνία

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, την Τρίτη 03-12-2013 και ώρα 13.00 προκειμένου να λάβετε μέρος στη δέκατη πέμπτη (15η) συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. για την  συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.    Λήψη απόφασης για ορισμό νομίμου εκπροσώπου και εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σύμβασης με Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ  για την υλοποίηση της δράσης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013-2014.
2.    Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής αποζημίωσης δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε συζήτηση αίτησης με αρ. κατάθεσης 107621/13.
3.    Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων έτους 2013.
4.    Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για διενέργεια συναλλαγών μέσω του ανωτέρω συστήματος.
5.    Λήψη απόφασης για έγκριση εκμίσθωσης του μικρού κλειστού γυμναστηρίου του Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου κατόπιν αιτήσεως της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ).
6.    Λήψη απόφασης για σύνταξη όρων διακήρυξης ανοιχτής δημόσιας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του κλειστού γυμναστηρίου του Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου.
7.    Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης  ανοιχτής δημόσιας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του κλειστού γυμναστηρίου του Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου.
8.    Λήψη απόφασης για έγκριση πραγματοποίησης φυσικοθεραπειών στα μέλη του ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου, σε εθελοντική βάση, κατόπιν αιτήσεως ιδιώτη φυσικοθεραπευτή.
9.    Λήψη απόφασης για έγκριση ενημέρωσης και στοματικού ελέγχου των μελών των ΚΑΠΗ, σε εθελοντική βάση, κατόπιν αιτήσεως ιδιώτη οδοντιάτρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜ. ΔΡΑΚΟΣ
Περισσότερα »

27/11/2013

Ανακοίνωση για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Μαρκόπουλο  25-11-2013         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 955       
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου                                                                        
Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο                                                                             
Πληρ: Κιμπεζή Κατερίνα, Γκουλιούμη Μαρία
Τηλ:22990-20124,Fax:22990-20013
e-mail: vravronios@markopoulo.gr     
                                                                         
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Το  Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη: 
  1. Την υπ’ αριθ. 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 2527/08.10.2013 τεύχος Β’) Κοινή Απόφαση Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»
  2. Την υπ’ αριθ. 25583/20.9.2013 Απόφαση Υφ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αναπληρωτή Οικονομικών για την «Έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) που υλοποιούν οι φορείς – Ο.Τ.Α για τη περίοδο 2013-14» ΦΕΚ 2613/Β/16-10-2013.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4151/2013.
  4. Την υπ’ αριθ. 29500/21.10.2013 ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την «έγκριση απασχόλησης επτά (7) ατόμων, ειδικότητας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μαρκοπούλου (Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»), σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
  5. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 32167/13-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού περί εγκρίσεων γενικών προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2013-2014.
  6. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 32165/13-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού περί εγκρίσεων ειδικών προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2013-2014.   
  7. Την υπ’ αριθ. 26/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» για  υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα Άθληση για Όλους περιόδου 2013-2014.
  8. Την υπ’ αριθ. 28/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» για  προγραμματισμό προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» 2013-2014.
  9. Την υπ’ αριθ. 60/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» για την «έγκριση πρόσληψης προσωπικού Π.Ε. Καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2013-2014.
Ανακοινώνει

την πρόσληψη επτά (7) ατόμων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής επ΄ ωρομίσθιας προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα στο Δήμο Μαρκοπούλου «Άθλησης για Όλους» της ΓΓΑ και του φορέα υλοποίησης «Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο  Μαρκόπουλου Μεσογαίας Ν. Αττικής, κατά την περίοδο 2013 – 2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες με ωριαία αποζημίωση, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Π.ΦΑ)
ΘΕΣΗ
Υπηρεσία
Έδρα Υπηρεσίας
Πρόγραμμα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός Ατόμων
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
«Άσκηση στην προσχολική ηλικία»
Έως Οκτώ (8) μήνες
1
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
«Παιδί και αθλητισμός»
Έως Οκτώ (8) μήνες
3
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
«Αθλητισμός και Γυναίκα»
Έως Οκτώ (8) μήνες
1
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
«Άσκηση στην τρίτη ηλικία»
Έως Οκτώ (8) μήνες
1
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
«Άσκηση ατόμων με αναπηρίες στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου»
Έως Οκτώ (8) μήνες
1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (σύμφωνα με πρόγραμμα σπουδών ΤΕΦΑΑ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
«Άσκηση στην προσχολική ηλικία»
Μουσικοκινητική Αγωγή
«Παιδί και αθλητισμός»
Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστών Χώρων, Ρυθμική Γυμναστική
Αθλητισμός & Γυναίκα
Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστών Χώρων, Αεροβική Γυμναστική
«Άσκηση στην τρίτη ηλικία»
Μαζικός Αθλητισμός
«Άσκηση ατόμων με αναπηρίες στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου»
Ειδική φυσική αγωγή

  1. Υποβολή αίτησης – απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Δήμου Μαρκοπούλου στην ακόλουθη διεύθυνση : Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο (τηλ. επικοινωνίας 2299020178).

Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις είναι, από 28-11-2013 έως και 09-12-2013.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από :
(1) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
(3) Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
(4) Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
(6) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
(7) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
(8) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
(9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2.Κριτήρια Επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., το Ν.Π.Δ.Δ «Βραυρώνιος» Δήμου Μαρκοπούλου δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

3. Τυπικά Προσόντα
Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3). 
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα.
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 0,5 μονάδες.
Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες.
Διδακτορικό: 1 μονάδα.
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.

4. Εμπειρία
Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες.
Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120, οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής: αρ. μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120.

5. Λοιπά Βαθμολογούμενα Κριτήρια

Πολυτεκνία
Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες.

Ανήλικα τέκνα
Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010).
Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με πενήντα (0,3) μονάδες για κάθε ένα (1)τέκνο του.

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

 Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).
Στις περιπτώσεις που από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος, σύμφωνα με την κρίση του φορέα και την απαραίτητη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α., απαιτείται Π.Φ.Α. με συγκεκριμένη ειδίκευση ή εμπειρία, που προβλέπεται στην προκήρυξη, προσλαμβάνεται Π.Φ.Α. που έχει τα απαραίτητα προσόντα.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης
- Ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού θα γίνει στο κατάστημα του φορέα, καθώς και στο κατάστημα του δήμου.
- Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του νομού, εφόσον εκδίδονται.
- H προκήρυξη θα είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα www.markopoulo.gr

Μετά την ανάρτηση των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στο φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜ. ΔΡΑΚΟΣ


Περισσότερα »

26/11/2013

Η «ΧΑΪΝΤΙ» ΣΤΟ «ΑΡΤΕΜΙΣ»!

Το μυθιστόρημα της Γιαχάνας Σπίρι «XAΪΝΤΙ», στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις».

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), σας καλούν να παρακολουθήσετε το κλασσικό και διεθνώς αναγνωρισμένο μυθιστόρημα της Γιαχάνας Σπίρι «XAΪΝΤΙ, Το Κορίτσι των Βουνών», σε δύο μοναδικές παραστάσεις, που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 30 Νοεμβρίου και ώρες 5:00 και 7:00 το απόγευμα, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις».

Την παράσταση ανεβάζει τον φετινό χειμώνα το Θέατρο «Μέθεξις», υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία παράσταση χαρούμενη, αισιόδοξη, με πολύ χορό, τραγούδια και διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι.

Το έργο, που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από μικρά και… μεγάλα παιδιά, προσεγγίζει  σύγχρονα παιδαγωγικά ζητήματα: Την ανοχή στην διαφορετικότητα, την θετική επιρροή της φύσης στον ψυχισμό του ανθρώπου, την δύναμη της αγάπης, της φιλίας και της συντροφικότητας απέναντι στις δυσκολίες της ζωής.

Δυο λόγια για το έργο:
Η ορφανή Χάιντι πηγαίνει να μείνει στο βουνό με τον γκρινιάρη παππού της που ποτέ δεν είχε γνωρίσει. Οι δυο τους όμως μαθαίνουν με τον καιρό να αγαπούν ο ένας τον άλλο. Ωστόσο η ήρεμη ζωή τους αναστατώνεται με την άφιξη της θείας της Χάιντι που την πιέζει να αποδεχθεί μια ζωή μακριά από τον παππού της και τον Πέτερ για να βρεθεί στο σχολείο, δίπλα στην αυστηρή Φρόιλαιν Ροτενμάιερ και την μικρή Κλάρα. Η απουσία όμως του παππού της είναι μεγάλη και η ηρωίδα μας λαχταρά για τη στιγμή που θα ξαναγυρίσει κοντά του.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:
Τίτλος: «Χάιντι» (Το κορίτσι των βουνών)
Συγγραφέας: Γιοχάνα Σπίρι
Διασκευή- Μετάφραση: Λευτέρης Γιοβανίδης
Σκηνοθεσία: Λευτέρης Γιοβανίδης
Μουσική: Σταύρος Τσουμάνης
Σκηνικά: Τζαμπίρα Εμμανουέλα
Εικαστικά: Καπνίσης Χρήστος, Τζαμπίρα Εμμανουέλα
Φωτισμοί: Ανδρέας Γκιουλάτος

ΠΑΙΖΟΥΝ:
Βίβιαν Κοντομάρη (Χάιντι)
Χρήστος Τριπόδης (Παππούς – Σεμπάστιαν)
Δημήτρης Ζωγραφάκης (Πέτερ – Φροϊλάιν Ροτενμάιερ – κ. Ζέζεμαν )
Τσαμπίκα Φεσάκη (Θεία Ντέντε – Ασπρούλα – Κλάρα)

Η γενική είσοδος είναι οκτώ (8) Ευρώ, ενώ υπάρχουν οι ακόλουθες ειδικές προσφορές:

Άνεργοι (με κάρτα ΟΑΕΔ): τέσσερα (4) Ευρώ
Γκρουπ (άνω των οκτώ (8) ατόμων): έξι (6) Ευρώ
Συνταξιούχοι: τέσσερα (4) Ευρώ


Για κρατήσεις και πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 6943-290294 και 213-0089459.
Περισσότερα »

Για 2η εβδομάδα συνεχίζεται η βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα περιπέτεια «Captain Phillips» στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

Συνεχίζεται για 2η εβδομάδα, η προβολή της βασισμένης σε πραγματικά γεγονότα περιπέτειας «Captain Phillips», στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις», 28 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 2013.

Captain Phillips


Προβολές: 19.00 και 21.15

Σκηνοθεσία: Paul Greengrass
Σενάριο: Billy Ray, Stephan Tatty
Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Tom Hanks, Barkhad Abdi, Catherine Keener, Max Martini, Chris Mulkey

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Tom Hanks (Forrest Gump, Cast Away), ενώνει τις κινηματογραφικές του δυνάμεις, με τον υποψήφιο για Όσκαρ σκηνοθέτη Paul Greengrass (The Bourne Ultimatum, The Bourne Supremacy) σε μια συναρπαστική, ηρωική, αληθινή ιστορία.

Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, το Captain Phillips διηγείται μια πολύπτυχη ιστορία σύγχρονης πειρατείας που συγκλόνισε την Αμερική το 2009, αφού πρόκειται για το πρώτο περιστατικό κατάληψης αμερικανικού πλοίου που σημειώθηκε τα τελευταία διακόσια χρόνια.

Η ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του Greengrass υπόσχεται μια αγωνιώδη, αλλά και εκλεπτυσμένη ταινία δράσης για τις σύνθετες επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, ενώ η εξαιρετική πρωταγωνιστική ερμηνεία μπορεί να ξαναφέρει τον Tom Hanks στα Όσκαρ. Από τις πρώτες της σκηνές, η ταινία πλέκει έναν πυκνό ιστό ανάμεσα σε δυο αντιπάλους που βρίσκονται σε διαφορετικές γωνίες του πλανήτη, αλλά τελικά μοιάζουν να εξυπηρετούν το ίδιο σκληρό σύστημα.

Από τη μια ένας συνηθισμένος Αμερικανός που τρέφει ανησυχίες για το επαγγελματικό μέλλον των παιδιών του -50 νέοι για μια θέση εργασίας, όπως λέει χαρακτηριστικά-, από την άλλη , ένα τσούρμο Σομαλοί ψαράδες που παλεύουν για μια θέση στην επιχείρηση πειρατείας που στήνεται μπροστά στα μάτια τους. Η κάμερα είναι στο χέρι, η ατμόσφαιρα είναι δυσοίωνη, οι χαρακτήρες είναι εγκλωβισμένοι και ο ωκεανός μοιάζει κλειστοφοβικός. Ο Greengrass σκηνοθετεί με ακρίβεια και κόβει την ανάσα, κυρίως γιατί και ο ίδιος ασφυκτιά μέσα στους στενούς χώρους και την τελεσίδικη κατάσταση που μοιάζει να χειροτερεύει σε κάθε σκηνή.

Η ταινία διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον της μέχρι το τέλος, το οποίο κορυφώνεται με την αριστουργηματική ερμηνεία του Tom Hanks. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, όμως, η συνύπαρξη του διάσημου ηθοποιού με τους πρωτοεμφανιζόμενους και άπειρους Σομαλούς είναι υποδειγματική, γιατί με την ευαίσθητη ερμηνεία του δεν κλέβει σε καμία σκηνή την παράσταση. Και αυτό κάνει τον Tom Hanks έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του.

Την πλοκή πυροδοτεί η κατάληψη του αμερικανικού φορτηγού πλοίου Maersk Alabama από Σομαλούς πειρατές. Η ταινία επικεντρώνεται στη σχέση ανάμεσα στον Captain Phillips (Tom Hanks) και τον Σομαλό ομόλογό του (Barkhad Abdi), που τον κρατάει όμηρο. Οι δυο τους θα εμπλακούν σε μια σκληρή αντιπαράθεση, 145 μίλια μακριά από τις σομαλικές ακτές και θα βρεθούν στο έλεος δυνάμεων που δεν μπορούν να ελέγξουν.

Σας υπενθυμίζουμε τη διαρκή προσφορά της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια, στην τιμή του ενός (7 Ευρώ) και καθημερινά έκπτωση 50% για ανήλικους, μαθητές, φοιτητές, νέους άνεργους, πολύτεκνους και ΑμΕΑ (3,5 Ευρώ)!

Καλές προβολές!

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

Περισσότερα »

25/11/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 29/11

Καλείσθε να παραστείτε την Παρασκευή, 29η Νοεμβρίου 2013 και ώρα 6 μ.μ. (έκτη) στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην τριακοστή όγδοη συνεδρίαση, έτους 2013 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης,  επί των  κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1)       Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την αναστολή ή ακύρωση της διαδικασίας βεβαίωσης ειδοποίησης και πληρωμής της α’ δόσης της εισφοράς σε χρήμα της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, ενόψει της διόρθωσης νομικών σφαλμάτων και σχετικών κρίσιμων νομοθετικών πρωτοβουλιών για την οικονομική διευκόλυνση των υπόχρεων ιδιοκτητών.
2)       Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» οικονομικού έτους 2014.
3)       Λήψη απόφασης για έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» έτους 2014.
4)       Λήψη απόφασης για αποδοχή επιχορήγησης ύψους 132.139,02€ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δήμου Μαρκοπούλου προς της εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
5)       Λήψη απόφασης για την ετήσια επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Μαρκοπούλου.
6)       Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ΚΔΕΜ έτους 2013.
7)       Λήψη απόφασης για επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρκοπούλου από ιδίους πόρους του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013.
8)       Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 20.374,45€ από τους ΚΑΠ (Γ’ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρκοπούλου.
9)       Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή κτιρίου κερκίδων στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου».
10)    Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» με κωδικό θεματικής προτεραιότητας 4.4, Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων.
11)    Λήψη απόφασης για έγκριση φύτευσης και συντήρησης της νησίδας της Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη.
12)    Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Θεομηνίας (2ης) για το έργο: «Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας  Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου».
13)    Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας  Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου», κατόπιν της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης αυτού.
14)    Λήψη απόφασης για αλλαγή ονοματοθεσίας οδών στο ΒΙΠΑ Μαρκοπούλου, μετά από σχετική αίτηση.
15)    Λήψη απόφασης για έγκριση κατακόρυφης – οριζόντιας κυκλοφοριακής σήμανσης, στην οδό Μαρκοπούλου - Πόρτο Ράφτη.
16)    Λήψη απόφασης για έγκριση τοποθέτησης υπερυψωμένων λωρίδων σε ζώνες διέλευσης μαθητών,  στα Σχολεία του Δήμου μας.
17)    Λήψη απόφασης για  έγκριση  τροποποίησης  κυκλοφοριακής ρύθμισης στην περιοχή του  1ου και 3ου  Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη, για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών.
18)    Λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Μαρκοπούλου που διαθέτουν σχολικούς τροχονόμους.
19)    Λήψη απόφασης για έγκριση κατακόρυφης – οριζόντιας κυκλοφοριακής σήμανσης στην οδό Βραυρώνος.
20)    Λήψη απόφασης για  επαναδημοσίευση  της Γ’ ανάρτησης κτηματογράφησης  της «Μελέτης κτηματογράφησης –πολεοδόμησης –πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου περιοχής Ντρίβλια στο Πόρτο Ράφτη».   
21)    Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης σχεδίου στα Ο.Τ. Γ169 και Γ170 της 1ης – 2ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Αττικής.
22)    Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης σχεδίου στο Ο.Τ. Γ187 με κωδικό της 1ης – 2ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Αττικής.
23)    Λήψη απόφασης για καθορισμό πλάτους πεζοδρομίου σε εγκεκριμένη οδό μεταξύ των Ο.Τ. 185 και 186 (οδός Λούρου) στην 3η Π.Ε. περιοχής Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου.
24)    Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ985 με κωδικό ιδιοκτησίας 641507 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
25)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ985 με κωδικό ιδιοκτησίας 641507 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
26)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ875 με κωδικό ιδιοκτησίας 671126 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
27)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ486 με κωδικό ιδιοκτησίας 610106 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
28)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στα Ο.Τ. Γ903, Γ898, Γ694, Γ899 με κωδικό ιδιοκτησίας 670408 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
29)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ486 με κωδικό ιδιοκτησίας 610106 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
30)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ875 με κωδικό ιδιοκτησίας 671126 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
31)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ932 με κωδικό ιδιοκτησίας 712106 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
32)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ918 με κωδικό ιδιοκτησίας 670102 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
33)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ645 με κωδικό ιδιοκτησίας 652001 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
34)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1009 με κωδικό ιδιοκτησίας 682104 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
35)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ839 με κωδικό ιδιοκτησίας 641913 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
36)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1340 με κωδικούς ιδιοκτησίας 722111 και 722130 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
37)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ839 με κωδικό ιδιοκτησίας 641916 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
38)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ839 με κωδικό ιδιοκτησίας 641916 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
39)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ474 με κωδικό ιδιοκτησίας 621901 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
40)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στα Ο.Τ. Γ474 και Γ1126 με κωδικό ιδιοκτησίας 621901 και 690237 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
41)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1062 με κωδικούς ιδιοκτησίας 682305, 682310 και 682311 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
42)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ839 με κωδικό ιδιοκτησίας 641913 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
43)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1009 με κωδικό ιδιοκτησίας 682104 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
44)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ839 με κωδικό ιδιοκτησίας 641916 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
45)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ695 με κωδικό ιδιοκτησίας 660107 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
46)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ570 με κωδικό ιδιοκτησίας 622306 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
47)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ512 με κωδικό ιδιοκτησίας 620918 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
48)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1099 με κωδικό ιδιοκτησίας 680116 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
49)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1051 με κωδικό ιδιοκτησίας 680709 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
50)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1126 με κωδικό ιδιοκτησίας 690210 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
51)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1095 με κωδικό ιδιοκτησίας 680217 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
52)    Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. 125 με κωδικό ιδιοκτησίας 050414 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
53)    Λήψη απόφασης ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 396/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ956 με κωδικό ιδιοκτησίας 630112 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής
54) Λήψη απόφασης για έγκριση Τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής.
55)    Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
56)    Λήψη απόφασης καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
57)    Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Περισσότερα »