8.5.14

Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσίας: ’Δαπάνες Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων’

ΑΔΑ: ΒΙΦΘΩΛΝ-ΖΦΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μαρκόπουλο: 7/5/ 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8887
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Περιληπτική Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσίας:

’Δαπάνες Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων’

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 40.000,00€ (με ΦΠΑ)


Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό επί του ενδεικτικού τιμολογίου της υπ αριθμ 11/2014 μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου παρεχόμενων υπηρεσιών με τίτλο ’ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ’προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 11/2014 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Η διαδικασία του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Π.Δ 28/80 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3731/2008, τα άρθρα του Ν.3463/2006, τα άρθρα του Ν.3852/2010 καθώς και των ερμηνευτικών προς αυτά εγκυκλίων .

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 23η Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και με ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν σε μόνιμη λειτουργία κτηνιατρική εγκατάσταση, μεταφορικά μέσα για περισυλλογή αδέσποτων ζώων, κτηνιατρικό προσωπικό και νοσηλευτήριο, που μπορούν να εγγυηθούν την άριστη παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά στην υπ αριθμ 11/2014 μελέτη του Δήμου.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το σύνολο των εργασιών υποχρεωτικών και προαιρετικών.

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ της υπ’ αριθμ 11/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το τεύχος της μελέτης και των όρων της διακήρυξης από τα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου και από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαρκοπούλου, www.markopoulo.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στο Δήμο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30 πμ–14:30μμ στην αρμόδια υπάλληλο κα Άννα Παληογιάννη. Τηλ επικοινωνίας: 22990 20172.

Ο Δήμαρχος

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ.doc

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.doc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.